singing success

در این مجموعه دو فیلم و مجموعه صوتی آموزشی با روش singing success و تمرین های آوازی آن (به تفکیک برای مردان و زنان) آشنا خواهید شد. singing success روشی است که در آن صدا به 3 بخش فرای(Fry)، فارینجیل (pharyngeal) و هد(head) تقسیم شده و بعد به میکس این سه بخش می پردازد. این روش توسط برت منینگ آموزش داده شده و امروزه بهترین و موثرترین شیوه آموزشی برای خوانندگان محسوب می شود. در این سبک اشاره به آن دارد که همه ی افراد قادر به خواندن هستند و می توانند به بازه ی صدایی تا پنج اکتاو دست پیدا کنند. همچنین این روش در گرو سبک خاصی (ایرانی، کلاسیک) نیست و به مفهوم و عمق صدای یک خواننده می پردازد. لازم به ذکر است این مجموعه جهت آشنایی با تمرین های این سبک بوده و برای اینکه از اثر مخرب تمرین های اشتباه بر روی صدای شما هنرجویان عزیز جلوگیری شود، حتما در این زمینه نیازمند استاد خواهید بود. این سبک جدبدا توسط چند استاد در ایران نیز تدریس می شود که با کمی تحقیق، این اساتید را پیدا خواهید کرد.

فایل حجم
قسمت اول - Fry دانلود 51
قسمت دوم - Head دانلود 81
قسمت سوم - Pharyngeal دانلود 86
قسمت چهارم - Edge دانلود 94
قسمت پنجم -workout دانلود 90
قسمت ششم - Bridge System دانلود 80
قسمت هفتم Mix types دانلود 102
قسمت هشتم - Normalizing دانلود 87
قسمت نهم-sounds دانلود 102
قسمت دهم - Examples دانلود 51
قسمت یازدهم دانلود 59
قسمت دوازدهم - Warm-up دانلود 49
exercises with commentary - فایل تصویری دانلود 73
Main - فایل تصویری دانلود 164